Ordningsföreskrifter för Sundsvalls Cityhamn


- I dessa regler sammanfaller båtägare med den som framför eller vistas på gästande båt och båt som har rätt att nyttja båtplats i hamnen.


- Följande regler gäller för både besökare och för båtplatsnyttjare i båthamnen.


- Båtägare eller den som vistas på båt, kaj, brygga eller serviceanläggningar skall uppträda på ett föredömligt sätt och följa de ordningsföreskrifter som gäller för hamnområdet.- Båtägare skall ha läst och känna till brand- och ordningsföreskrifter för hamnområdet.


- Båtägare ansvarar för städning på och runt sin egen båtplats.


- Båten skall vara ansvarsförsäkrad.


- Förtöjningsmaterial skall vara i gott skick, ryckdämpare skall användas och båten skall vara tillfredsställande avfendrad. Detta är ett krav för att din försäkring skall skydda dig vid eventuell skada. Om du på grund av undermåligt förtöjningsmaterial skadar annan båt kan försäkringsbolaget via sin regressrätt vägra ersättning för de skador du åsamkat din och andras båtar.


- Skador på båtar, bryggor, byggnader eller annat, som uppstår på grund av båt, framförandet av båt eller nyttjande av gäst- eller båthamnen skall ersättas av båtägaren.


- Föreningen ansvarar ej för sak-, båt- eller personskada som inträffar inom hamnområdet. Ej heller för uppkomna förluster av material, utrustning mm. eller det som på förekommen anledning flyttas av föreningen.


- I båtplatsavgiften ingår nyttjande av servicebrygga.


- Servicebrygga får endast användas kortare stunder som vid tankning, septi-tankstömning, eller vid avlämning av sopor vid miljöstationen.


- Följande gäller för båtplatsnyttjare i båthamnen:


- Grinden till båthamnsbryggan är öppen mellan kl. 09.00-20.00 samtliga dagar. Efter kl. 20.00 sker tillgång till bryggan via kodlås. Mellan kl. 20.00 och 09.00 får inte grinden ställas upp.


- Under perioden 15 maj till 15 oktober är uppkoppling till eluttag tillåtet.


- Under perioden 15 maj till 15 oktober får vatten tas ur kranar. Den som nyttjar rätten är skyldig att tillse att vattnet stängs av efter nyttjandet.


- Under perioden 15 maj till 15 oktober har båtplatsnyttjare rätt att tillfälligt nyttja servicebyggnad då den inte nyttjas av gästande båtar.


- Under perioden 15 maj till 15 oktober får hushållssopor, sopor och latrin som kommer från nyttjande av båt slängas i miljöstationen alternativt tömmas i latrintanken.


- Båtplatsnyttjare uppmanas att iaktta största varsamhet med hamnens utrustning.


- Båtplatsnyttjare är skyldig att, om föreningen påfordrar, flytta till annan förtöjningsplats inom hamnen.


- Båtplats, nyckelkort eller kod till lås får ej utlånas eller överlåtas. Om båtplatsen inte ska utnyttjas under del av eller hela sommaren av förhyraren, måste detta meddelas till styrelsen omgående. Vi kan då hyra ut platsen tillfälligt, till köande medlem. Styrelsen debiterar då den tillfälliga båtplatsutnyttjaren, men ordinarie båtplatsförhyrare måste naturligtvis betala sin årshyra.


- Båtplatser som ej utnyttjats före midsommar kommer vi att hyra ut tills vidare, till köande medlemmar, om inte båtplatsförhyraren meddelat styrelsen orsak och planerat sjösättningsdatum.


- Cityhamnen ska vara båtens hemmahamn.


- Då båtplatsnyttjare är borta längre tid än en vecka är han/hon medveten om att platsen får nyttjas som gästhamnsplats utan ersättning till båtplatsnyttjaren.


- Båtplatsnyttjare får ej angöra i gästhamnen.


- Avgifter skall betalas senast det datum som anges på fakturan. Om så inte sker har rätten till platsen förbrukats och platsen tilldelas annan båtägare.


- Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustning eller brott mot ordningsföreskrifter och/eller andra regler medför att båtägaren förlorar rätten till båtplats.


- Eventuellt båtbyte skall anmälas till föreningen.Arbetsplikt:


- Båtplatsinnehavare fullgör arbetsplikt genom att delta i anordnade arbetsdagar, antingen vår eller höst, eller vid särskilt behov vid större projekt. I övrigt genom att utföra särskilt arbete efter föreningens anvisningar.Brandföreskrifter:


- Så kallade ”Heta arbeten”, grillning eller öppen eld är absolut förbjuden på båt eller brygga inom hamnområdet. Tankning av bensin eller diesel får endast ske vid servicebryggan. På alla andra platser inom området är tankning förbjudet.