Stadgar för Sundsvalls Cityhamn


fastställda vid föreningens bildande december 2006


§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Sundsvalls Cityhamn.


§ 2 Föreningens säte

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Sundsvall.


§ 3 Föreningens ändamål

Sundsvalls Cityhamn är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att främja båtaktiviteter såsom båtsportutbildning och friluftsarrangemang för våra medlemmar.

Föreningen skall:

- verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

- tillvarata sjöfolkets intresse i frågor rörande småbåtshamnen.


§ 4 Medlemskap


4.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till föreningens ändamål. Medlemskap är obligatoriskt för tecknande av båtplats. Endast A-medlem har rätt att deltaga i omröstningar. Fullmakt kan lämnas för annan medlem.


4.2 Medlemskategorier

Medlem med båtplats kallas A-medlem.

Medlem utan båtplats kallas B-medlem.


4.3 Rättigheter

Medlem får nyttja klubbens anläggning och utrustning samt delta i föreningens verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn. Se vidare § 9.4.


4.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits

- har genom inträdesansökan förbundit sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och mötesbeslut.

- skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

- och avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar föreningens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

- skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.

- skall ha sin båt ansvarsförsäkrad.


4.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen och förverkat sin båtplats. Erlagda avgifter återbetalas ej.


4.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas av föreningen om medlemmen

- skadar föreningens intressen.

- inte fullgör de skyldigheter som är stadgade.

- gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.


Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlem som är förslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.


§ 5 Beslutande instans

Föreningens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmötena, utom i frågor som uttryckligen är förbehållna föreningsmöten.


§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 0101-1231.


§ 7 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.


§ 8 Betalning

Avgifter skall vara föreningen tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. Om avgiften inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet. Se även 4.5.


§ 9 Föreningsmöten

Ordinarie möte är årsmöte i mars-april samt höstmöte i oktober-november. Styrelsen har att fastställa tid och plats för dessa möten.

Extra möte hålles, då styrelsen finner detta erforderligt eller då minst 15 % av medlemmarna skriftligen begärt sådant möte och angett skäl för detta.

Kallelse till möte sker genom skriftligt meddelande till medlemmarna och på hemsidan senast 14 dagar före mötets hållande. Sådan kallelse skall uppta den av styrelsen föreslagna dagordningen.


9.2 Förslag till dagordningspunkt/motion

Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte skall senast tre veckor före sista tidpunkten för utsändandet av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.


9.3 Årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

- Fastställande av röstlängd för mötet.

- Fråga om mötet är behörigt utlyst.

- Fastställande av dagordning.

- Val av ordförande och sekreterare för mötet.

- Val av två protokolljusterare och rösträknare.

- Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.

- Revisorns berättelse.

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

- Propositioner och motioner.

- Val av styrelse.

- Val av revisor.

- Val av valberedning.

- Övriga val.

- Övriga ärenden.


9.4 Rösträtt, beslut och val

Beslut får endast fattas i ärende som framgår av kallelse. Valbara till styrelsen och till revisor är de som nominerats. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet. En röst per båtplats gäller.


§ 10 Styrelse och förvaltning


10.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, två övriga ledamöter och väljs för en tid av två år. Ordförande, sekreterare och en övrig ledamot väljs jämna år och kassör och en övrig ledamot udda år.


10.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

- verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

- fördela arbetsuppgifter inom styrelsen, till övriga medlemmar, anlitad eller anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.

- bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

- representera klubben.

- förvalta klubbens egendom och medel.

- leda dess verksamhet i såväl ekonomiska som övriga angelägenheter.

- besluta om firmatecknare.

- besluta om antagande av ny medlem.

- på föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.


§ 11 Revisor

Föreningen skall revideras av en revisor. Denne väljs på årsmötet för en tid av två år. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskap samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.


§ 12 Valberedning

Valberedningen består av två ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande, och en suppleant. De väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:


- till årsmötet lämna förslag på kandidater på de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

- motta nomineringar från föreningens medlemmar.

- själva aktivt söka lämpliga kandidater.

- vid fördragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater§ 13 Hamnanläggning

För förhållandena vid hamnanläggningen finns av föreningen särskilt utfärdade ordningsföreskrifter. Dessa fastställs av styrelsen.


§ 14 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelse. För att ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§ 15 Föreningens upplösning

Om anledning till upplösning av föreningen föreligger skall kallelse tillställas medlemmarna enligt § 9. Beslut om upplösning skall för att äga giltighet fattas vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie, med 3/4 majoritet. Föreningens tillgångar skall vid dess upplösning disponeras i enlighet med beslut, fattat vid i andra stycket angivna möten.